Over onsOnze dienstverleningVraagbaakInlogproblemen

x

ContactWerken bij ObM

 

Over onsOnze missieOnze organisatieOns DNAOnze partnersOnze MVO visieOnze kwaliteitsverklaring

 

Onze dienstverleningPersoneel & SalarisadministratieBestuur & OrganisatieFinanciën & ControlPlanning & ControlOnderwijs & IdentiteitHuisvesting & Onderhoud

 

VraagbaakEerste indiensttredingSalarisJaaropgaveSalarisstrookSalarisspecificatie personeel uit dienstMijnObM | VismaMijnOnderwijsbureau/OSSPersonele zakenPayrollCollectieve arbeidsovereenkomstNieuwsbrief medewerkersPensioenPensioenspreekuur ABPMantelcontracten

 

inloggen op

MijnOnderwijsbureau/OSS Tobias SpendCloud Teamviewer
menu

Fietsplan - Informatie

Hoe kan ik meedoen?
Aanvragen van ObM-fietsvergoeding via de tegel in MijnOnderwijsbureau/OSS. De tegel vind je onder het tabblad declaraties.

Wat houdt het in?
Een fietsplan wordt in het algemeen door werkgevers ingevoerd om medewerkers te stimuleren om naar het werk te fietsen.
Daarbij wordt gebruik gemaakt van de fiscale regelgeving die het mogelijk maakt voor medewerkers om – via de werkgever – met belastingvoordeel een nieuwe fiets te kopen.

Alle werknemers die in dienst zijn bij een bij het Onderwijsbureau Meppel aangesloten werkgever kunnen hiervan gebruik te maken.

Hoe werkt het?
De werknemer koopt zelf een fiets en heeft recht op een onbelaste vergoeding, als betrokkene tenminste de helft van de werkdagen (per jaar) de fiets gebruikt voor woon-werkverkeer.

Voorwaarden

 • Betrokkene koopt een fiets met eventueel bijbehorende accessoires en fietsverzekering.
 • De maximale vergoeding voor een fiets bedraagt € 749 (incl. BTW), ongeacht of de aanschaf van de fiets hoger is.
 • Naast de vergoeding voor de fiets wordt ook een vergoeding verstrekt voor de noodzakelijke accessoires met een maximum van € 82 (incl. btw) per jaar.
  • Onder noodzakelijke accessoires worden alleen zaken verstaan die bij uitstek voor de fiets bij woon-werkverkeer van pas komen, zoals: regenpak, fietstas,
   steun voor de tas en een extra slot. Dus geen kinderzitje of fietscomputer.
 • Een eventuele fietsverzekering komt (volledig) voor vergoeding in aanmerking.
 • Betrokkene betaalt de aankoop zelf.
  • Een eventuele inruilfiets verlaagt wel de aankoop maar niet de vergoeding.
  • Het maakt niet uit waar je een fiets koopt of welk merk je neemt, als maar door de verkoper je volledige naam, adres, het merk en type/model fiets op de
   aankoopnota wordt vermeld. Daarnaast moet het door jou te betalen bedrag voor de fiets worden vermeld en de accessoires en verzekering dienen
   gespecificeerd te zijn.
 • Betrokkene verklaart dat de fiets voor meer dan de helft van (een deel van) het woon-werkverkeer zal worden gebruikt.
  • Het is niet noodzakelijk dat elke week voor meer dan de helft van de dagen van de fiets gebruik gemaakt wordt. Je mag ook zomers elke dag fietsen en ‘s
   winters op een andere wijze. Als je maar gemiddeld per jaar ten minste de helft van de werkdagen van de fiets gebruik maakt.
  • Indien de dagelijkse reisafstand minder dan 10 kilometer is, dan is, bij controle van de Belastingdienst, al snel aannemelijk te maken dat er ook van de fiets
   gebruik gemaakt wordt. Tussen de 10 en 30 km is dat al wat minder eenvoudig.
   Indien de afstand meer dan 30 km is dan is te verwachten dat je daarover vragen krijgt van de Belastingdienst.
  • Er is ook recht op vergoeding als slechts over een deel van de afstand woon-werk gebruik wordt gemaakt van de fiets. Bijv. bij fietsen naar station of
   carpoolplaats.
 • Slechts één keer per drie jaar mag je werkgever je één fiets vergoeden.

Vergoeding
Als aan de voorwaarden is voldaan kom je voor vergoeding in aanmerking. Deze vergoeding bestaat uit het bedrag dat je hebt betaald voor de fiets (zonder rekening te houden met inruil)
plus de genoemde accessoires en verzekering, uiteraard rekening houdend met de genoemde maxima.
Als eigen bijdrage wordt € 35 in mindering gebracht.
De onbelaste vergoeding is gebaseerd op het principe: bruto = netto. Daarbij wordt het bruto bedrag van onderstaande uitkeringen voor de omvang van de fietsvergoeding als netto bedrag
uitgekeerd.
Bruto-uitkeringen die netto als fietsvergoeding mogen worden uitbetaald:

 • vakantie-uitkering;
 • algemene eindejaarsuitkering;
 • eindejaarsuitkering voor onderwijsondersteunend personeel (OOP).

Bovenstaande uitkeringen worden normaal bruto vastgesteld en na aftrek van inhoudingen netto uitbetaald. Het brutobedrag en de ingehouden loonheffing worden opgenomen op de jaaropgave t.b.v. de inkomstenbelasting.
Door het brutobedrag netto uit te betalen vinden er twee wijzigingen plaats:

 1. er vindt geen bijtelling plaats t.b.v. de jaaropgave. Het belastbaar loon wordt hierdoor derhalve lager dan normaal. Dit kan gevolgen hebben voor inkomensafhankelijke subsidies zoals huursubsidie en tegemoetkoming studiekosten;
 2. netto wordt er meer uitbetaald dan normaal. Het brutobedrag wordt weliswaar netto uitbetaald, maar het 'normale' bruto-netto komt te vervallen. Het netto voordeel is afhankelijk van het van toepassing zijnde 'percentage loonheffing bijzondere beloning' (zie salarisspecificatie) in het jaar van verrekening. Het is dus niet zo dat de fiets volledig (netto) wordt vergoed.

Wij zullen de fietsvergoeding verrekenen met de eerstvolgende uitkering(en), zodat de werknemer zo tijdig mogelijk het fiscale voordeel ontvangt, want hij heeft de fiets immers zelf
betaald. Echter indien de betreffende uitkering(en) al zijn uitbetaald in dat jaar, dan kan het enige tijd duren voordat de fietsvergoeding kan worden verrekend.
Indien de bruto-uitkering ontoereikend is om het volledige bedrag van de vergoeding te verrekenen, wordt het resterende bedrag met de eerstkomende uitkering(en) verrekend.

Maanden waarin de betreffende uitkeringen betaalbaar worden gesteld:
vakantie-uitkering in mei en
de eindejaarsuitkeringen in december.

Voorbeelden van berekeningen vakantie-uitkering met en zonder fietsvergoeding van € 749.

Omschrijving Normaal bij 42% loonheffing Met fietsvergoeding en 42% loonheffing Normaal bij 52% loonheffing Met fietsvergoeding en 52% loonheffing
bruto vakantie-uitkering € 2.800 € 2.800 € 3.200 € 3.200
af:  fietsvergoeding €    749 €    749
belastbaar loon € 2.800 € 2.051 € 3.200 € 2.451
af: loonheffing € 1.176 €    861 € 1.664 € 1.274
netto-vakantie-uitkering € 1.624 € 1.190 € 1.536 € 1.177
bij: fietsvergoeding €    749 €    749
af: eigen bijdrage fiets €      35 €      35
bijschrijving bank/giro € 1.624 € 1.904 € 1.536 € 1.891
voordeel €    280 €    355

In deze voorbeelden is met fictieve getallen gewerkt. Bij de berekeningen geldt meestal ook nog de pseudopremie WW, maar die heeft nauwelijks invloed op het geschetste
resultaat.

Aandachtspunten

 • Werknemers die tenminste 7,1 kilometer van hun werk wonen, hebben in principe recht op een vergoeding woon-werkverkeer. Je blijft daar recht op
  houden als je met de fiets naar je werk gaat en een fietsvergoeding van je werkgever hebt gekregen.
 • Tegenwoordig zijn er veel fietsen tegen stuntprijzen te koop. Hoe voordeliger je de fiets kunt kopen hoe gunstiger het voor je is. Immers over het
  aankoopbedrag krijg je een bepaald percentage terug. Bij een goedkope (of tweedehands) fiets krijg je minder terug, maar dit is per saldo vaak
  voordeliger.
 • Vanwege het feit dat de fietsvergoeding een bepaald percentage van de aankoopprijs is en een eigen bijdrage van € 35 in mindering wordt gebracht,
  levert de fietsvergoeding je niets op als alle in aanmerking komende kosten minder zijn dan ± € 100.
 • Het is niet mogelijk een fietsvergoeding te verstrekken als je bij een particulier een fiets koopt.
 • Verrekening van de fietsvergoeding doen wij niet met het bruto loon omdat dat te veel gevolgen kan hebben.
 • Indien bij controle van de Belastingdienst mocht blijken dat betrokkene ten onrechte voor de fietsvergoeding in aanmerking is gekomen, dan zal dat
  met betrokkene verrekend worden.
 • Alle genoemde bedragen zijn gebaseerd op de bedragen die de Belastingdienst voor 2007 heeft vastgesteld.

Procedure

De werknemer

 • koopt een fiets en eventuele bijbehorende accessoires en verzekering en betaalt de nota zelf;
 • vult in MijnOnderwijsbureau/OSS de tegel fietsvergoeding in en verklaart dat de fiets voor minimaal de helft van (een deel van) het woon-werkverkeer wordt gebruikt, en voegt de op naam gestelde nota(‘s) bij.

De schoolcommissie of het bestuur
Met 'schoolcommissie of bestuur'  bedoelen wij dat de werknemer de verklaring inlevert bij de bestuursgeleding die het dichtst bij de werknemer staat, tenzij in uw stichting anders wordt
overeengekomen.

 • controleert of de aanvraag fietsvergoeding juist is ingevuld en de gevraagde bijlages zijn meegestuurd;
 • stuurt de aanvraag, bij akkoord, door naar Onderwijsbureau Meppel

Onderwijsbureau Meppel

 • stelt de hoogte van de fietsvergoeding vast;
 • verzorgt de verrekening met de werknemer;
 • legt verantwoording af aan de Belastingdienst.

Heb je vragen of wil je meer informatie?
Neem contact met ons op.