Eerste indiensttreding VO


Wanneer u voor de 1e keer in dienst treedt bij een bestuur dat bij het Onderwijsbureau is aangesloten dient u een aantal gegevens aan te leveren zodat het Onderwijsbureau kan zorg dragen voor een correcte salarisuitbetaling

Allereerst dient u het formulier personeelsgegevens in te vullen. U kunt het formulier niet digitaal invullen; het dient te worden uitgeprint en vervolgens volledig te worden ingevuld en ondertekend. Dit formulier kunt u vinden bij Tools & Formulieren. Hierna kunt u het formulier, samen met de bijlagen zoals genoemd op het formulier, zenden aan het Onderwijsbureau of aan uw bestuur of school indien dit de afspraak is.

Hieronder volgt een toelichting op de benoemingsbescheiden die als bijlage bij het formulier personeelsgegevens meegezonden dienen te worden.

Verklaring omtrent gedrag
Bij benoeming mag de Verklaring omtrent gedrag niet ouder zijn dan 6 maanden op de datum dat de werkzaamheden aanvangen. Heeft u een nieuwe verklaring nodig dan kunt u die bij uw gemeente aanvragen middels het Aanvraagformulier Verklaring omtrent gedrag . Het aanvragen van de Verklaring omtrent gedrag kan enkele weken duren! U kunt de kosten van de verklaring declareren bij uw werkgever. Zowel het aanvraag- als het declaratieformulier kunt u vinden bij Tools & Formulieren.

Loonbelastingverklaring
Voor het wel of niet toepassen (of wijzigen) van uw recht op de loonheffingskorting (dit bepaalt mede de inhouding van de loonheffing) dient u een loonbelastingverklaring mee te zenden. Een loonbelastingverklaring kunt u vinden bij Tools & Formulieren. Indien inzending achterwege blijft zijn wij genoodzaakt het anoniementarief toe te passen. Dit houdt in dat op het loon naast de overige inhoudingen 52% loonheffing wordt ingehouden zonder rekening te houden met de loonheffingskorting.

Salarisspecificatie en/of Akte van benoeming/ontslag vorige betrekking
Het salaris wordt vastgesteld op het laagste bedrag in de laagste bij uw functie behorende maximum schaal. Een hogere salarisvaststelling is mogelijk indien u reeds eerder in het onderwijs werkzaam bent geweest. Uitgangspunt is dan het salaris van het schooljaar na 1 augustus 1985 met tenminste 60 werkdagen of de laatste werkdag voor 1 augustus 1985. U dient daarvan dan wel een salarisspecificatie en/of Akte van benoeming of ontslag mee te zenden. Als u 2 jaar of meer niet in het onderwijs heeft gewerkt, mag u een salarisspecificatie van uw vorige betrekking buiten het onderwijs meezenden t.b.v. de salarisinpassing. Wij zullen bij uw werkgever toestemming vragen om dit salaris te mogen meenemen in de huidige salarisinpassing.

Identificatiebewijs
U bent bij uw indiensttreding verplicht zich te identificeren tegenover uw nieuwe werkgever. Het Onderwijsbureau is verplicht om een kopie van uw indentificatiebewijs (ID) in de administratie te bewaren i.v.m. controles van o.a. de belastingdienst en accountant. U kunt een kopie maken van uw paspoort, identiteitskaart of vreemdelingendocument. van een identiteitskaartmoet u een kopie van de voor- en achterzijde maken. Van een paspoort moet u van de harde geplastificeerde bladzijde een kopie maken. Het rijbewijs is geen ID-bewijs (er staat geen nationaliteit op) maar volstaat wel bij controle op de werkplek.
Let op: het document moet geldig zijn (= niet verlopen). Bij ontbreken of ongeldigheid van een ID-bewijs zijn wij genoodzaakt tot sanctie door toepassing van het ‘anoniementarief’. Dit houdt in dat op het loon naast de overige inhouden 52% loonheffing wordt ingehouden zonder rekening te houden met de loonheffingskorting.

Akte van bekwaamheid

Wij dienen van u kopieën van diploma’s te ontvangen die voor de functie die u gaat vervullen van belang zijn. Indien u net geslaagd bent en uw diploma-uitreiking heeft nog niet plaatsgevonden dan kunt kun bij de PABO een ‘verklaring geslaagd’ opvragen en deze meezenden als bewijs.
Wel ontvangen wij dan graag z.s.m. na uitreiken van het diploma een kopie van u.

ABP
Als u net bent begonnen aan een nieuwe baan is pensioen waarschijnlijk niet het onderwerp waar u mee bezig bent. Toch is de start van een nieuwe baan een goed moment om een paar zaken te regelen rond het pensioen. Denk bijvoorbeeld aan het overdragen van pensioen dat eerder is opgebouwd of het aanmelden van uw partner waarbij in sommige gevallen een termijn is verbonden.

Voor overige onderwerpen waar u wellicht mee te maken heeft bij nieuwe indiensttreding verwijzen wij u naar ‘Mijn OBM’. U vindt hier over de meest uiteenlopende onderwerpen uitgebreide informatie.

CONTACT


postadres
Postbus 91
7940 AB Meppel

info@obmeppel.nl
0522-252299

 


bezoekadres
Industrieweg 15-20
7944 HT Meppel

Openingstijden »